Cztery nieruchomości na sprzedaż

Ocena użytkowników:  / 1
SłabyŚwietny 

dzialki jazowsko

 

                 Został ogłoszony przetarg na sprzedaż czterech działek około 120 metrów od starej drogi w Jazowsku -na zdjęciu w oddali. Czyli może powstać  Treść ogłoszenia poniżej.

Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko
z dnia 6 listopada 2018 r.
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

Wójt Gminy Łącko, działając zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze. zm.) ogłasza co następuje:z zasobu nieruchomości Gminy Łącko przeznaczone zostały do sprzedaży w trybie przetargu działki gruntu o numerze ewidencyjnym: 633/10 o pow. 0,1038 ha, 633/11 o pow. 0,1021 ha, 633/12 o pow. 0,0992 ha, 633/13 o pow. 0,0997 ha, powstałe w wyniku podziału działki nr 633/5, dla której w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta nr NS1S/00085483/1. Wyżej wymienione działki gruntu położone są na obrzeżuhandlowo-usługowegocentrum wsi w obrębie rozwijającego się osiedla mieszkaniowego, w odległości około 0,5 km od obiektówusługowo-handlowych usytuowanych w centrum wsi i około 150 m od drogi wojewódzkiej 969 NowySącz-Krościenko-NowyTarg. Bezpośrednie sąsiedztwo i otoczenie:
-od strony północnej i południowej: niezabudowane tereny budowlane przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
-od strony wschodniej i zachodniej: zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości.
W bliskim otoczeniu: osiedle mieszkaniowe domów jednorodzinnych, obiekty usługowo-handlowe i użyteczności publicznej. Za drogą wojewódzką: boisko sportowe, oczyszczalnia ścieków, tereny zieleni nad rzeką Dunajec. Dostęp do drogi publicznej:bezpośredni do wydzielonej geodezyjnie nie urządzonej drogi gminnej wewnętrznej stanowiącej działkę gruntu nr 633/22, która łączy się z gminną drogą dojazdową o nawierzchni bitumicznej. Odległość działek od wyżej opisanej utwardzonej drogi dojazdowej wynosi około 120 m. Usytuowanie działek w stosunku do drogi wewnętrznej - prostopadłe. Ukształtowanie terenu:działki położone są na terenie płaskim, wyrównanym.
Stan zagospodarowania:wszystkie działki są nieogrodzone i niezabudowane, w całości lub w znacznej części porośnięte roślinnością trawiastą. Zachodnia część działki nr: 633/10i 633/12 porośnięta jest krzewami porzeczki, a w środkowej części działki nr 633/11 rośnie duży orzech włoski. Dostęp do urządzeń infrastruktury: działki nie posiadają bezpośredniego dostępu do infrastruktury technicznej, w którą wyposażone są prywatne działki sąsiednie, oraz drogi gminne lub tereny gminne położone bezpośrednio w pobliżu przedmiotowych działek. W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko, działki nr: 633/10, 633/11, 633/12, 633/13 położone są w terenie zabudowy mieszkalnictwa jednorodzinnego oznaczonego symbolem 10.MN.12.

Szczegółowy zapis planu z rysunkiem planu znajduje się na stronie BIP Urzędu Gminy Łącko.
Cena wywoławcza nieruchomości dla poszczególnych działek gruntu została ustalona na kwotę:
-65 500,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych 00/100) - działka nr 633/10,
-64 500,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych 00/100) - działka nr
633/11,
-62 500,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100) - działka nr 633/12,
-63 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące złotych) - działka nr 633/13.
Do ceny nieruchomości należy doliczyć należny podatek VAT w wysokości 23 %.
Sprzedawana nieruchomość wola jest od długów i ciężarów.
Zgodnie z art. 34 ust.1. pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości przysługuje osobie:
-której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o jej nabycie przed upływem 6 tygodni od dnia 06.11.2018 r. tj. od daty podania wykazu do publicznej wiadomości.
-która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o jej nabycie przed upływem 6 tygodni od dnia 06.11.2018 r. tj. od daty podania wykazu do publicznej wiadomości.

 fot.własne;

źródło: lacko.pl